Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ANACM – ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Merkez Adresi

İş Kuleleri Kule:3 Kat:18-20 34330 4.Levent Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 350 38 22
Faks: 0 212 350 57 57

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • İş Kuleleri Kule:3 Kat:18-20 34330 4.Levent Beşiktaş/İstanbul
 • Telefon
 • Tel: 0212 350 38 22
 • Faks
 • Faks: 0 212 350 57 57

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 1203 Sokak 15.Cadde No:6 Odunpazarı ESKİŞEHİR
Tel : (0850) 206 52 00
Faks : (0850) 206 52 02

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.-Mersin Fabrikası:
Yeni Taşkent Kasabası Toroslar Mah.
Tekke Cad. No:1 33100 Yenitaşkent Mersin
Tel: 0 324 241 70 70
Faks: 0 324 454 28 29

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Yenişehir- Bursa
Tel:0 224 280 10 00
Faks:0 224 280 10 22

OOO Ruscam
84, Gagarin Str. Gorokhovets, 601481 Vladimir Region, RUSYA
Tel : (00 7 492) 382 40 52
Fax No : (00 7 492) 382 39 81

OOO Glass Packaging Holding- UFA şubesi
450028, Bashkortostan Ufa, Proizvodstvennaya 10/1 Ufa Bashkortostan Cumhuriyeti
Rusya
Tel : (00 7 347) 292 40 53
Fax No : (007 347) 292 40 52

PAO Ruscam Pokrovsky
Sovetskaya Street, 96, 162430 Vologda Oblast Chagodashensky Region, Sazanova, RUSYA
Tel : (00 7 817) 413 11 40
Fax No : (00 7 817) 413 14 63

OOO Ruscam Glass
Krasnodar 13 Sineva Str Krymsk City Krasnodar Region – Rusya
Tel:(00 7 492) 382 40 03

OOO Glass Packaging Holding- Kirishi şubesi
Kirishi, Leningradskaya Region 1878110 Rusya
Tel : (00 7 813) 689 69 03
Fax No : (00 7 813) 685 35 34

OOO Energosystems
630100, Russia, Novosibirsk Stanislavskogo str., 3/1, 4 fl. – Rusya

CJSC Brewery Pivdenna
65496, Odessa region, Ovidiopol Dist., Tairove, 5 Pyvovarna str.Ukrayna
Tel: (00 8048) 716 79 79
Faks: (00 8048) 716 79 79

Merefa Glass Company
84-A Leonivska Str.Merefa, 62472, Kharkiv region, Ukrayna
Tel:(00 7 495) 662 70 00

JSC Mina
Ksani Village Mtskheta Region,
3312
Gürcistan
Tel:0099532449981

Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Ankara Asfaltı üzeri, P.K. 12, 41401 Çayırova Gebze – KOCAELİ
Tel : 262 – 744 44 25
Faks No : 262 – 744 44 56

Elektronik Posta Adresi

infoanadolucam@sisecam.com

Web Adresi

www.sisecamcamambalaj.com

Tescil Tarihi

21 Mayıs 1969

Ticaret Sicil Numarası

103040/49276

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi No

068 006 2336

Süresi

Süresiz

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI / CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Şirketin gayeleri adi ve vasıflı camlar ile şişe ve sınai kaplar imal etmek üzere fabrika açmak, inşa etmek ve işletmektir. Bu gayeleri tahakkuk ettirmek için yapmaya selahiyetli olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır.
a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için lüzumlu işleri yapmak.
b) Cam sanayini doğrudan doğruya veya bilvasıta alakadar eden yardımcı veya tamamlayıcı sanayi vücuda getirmek, bunların inkişaf, islah ve terakkisi için icap eden tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapmak.
c) Şirket mevzuu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti farika ve emsali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak veya ahara kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları akdetmek (Teknik bilgi vb. anlaşmalar 7/1011 sayılı Kararname Hükümlerine tabidir.)
d) Bu maddenin ilk fıkrasında kayıtlı emtianın yurtiçinde satışı ve ihracatı ile iştigal eylemek ve bu maksatla memleket içinde ve dışında depo, mağaza, meşher ve benzerlerini açmak.
e) Bu maksatla doğrudan doğruya münasebeti olan her türlü ticari, mali, sınai muamelatı icra eylemek, mamulatın sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.
f) Tahvil çıkartmak.
g) Şirket maksadının tahakkuku için lüzumlu gayrimenkullere sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni hakları iktisap ve tesis etmek, Şirket lehine tesis edilecek ipotekleri kabul veya fekketmek. Şirketin sahip bulunduğu gayrimenkulleri teminat olarak göstermek, ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Para istikraz ve ikraz etmek. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak.
Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.
Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
h) Şirket mevzuu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle müştereken işletmek veya bunları devralmak.
i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kani olduğu işlere de İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Heyetin Kararı ile girişebilir. Ancak bu kabil kararlar, esas mukavelenin tadili mahiyetinde olduğundan, değişiklik için gerekli mezuniyetin alınması ve 37. maddede kayıtlı formalitelerin ikmalinden sonra geçerli olacaktır.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST SINAİ / -BIST TAŞ, TOPRAK / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

444.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 351246096.0470 79.1090 79.1090
Diğer 92753904.1530 20.8910 20.8910
TOPLAM 444000000.2000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 121671042 27,40
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 64928172 14,62
Diğer (Halka Açık) 257400786 57,97
TOPLAM 444000000 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 344.586.776,31 77,62 işlem görmüyor
B Hamiline 0,01 7.391.773,90 1,66 kar payı imtiyazı işlem görmüyor
A Hamiline 0,01 92.021.449,99 20,72 işlem görüyor
TOPLAM 444.000.000,20

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 03.01.1986
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • Borsa İstanbul
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Yıldız Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof. Dr. Ahmet Kırman Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Hukuk T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Cam Investment BV, Trakya Investment BV, Fritz Holding GmbH, Anadolu Cam Investment BV, OOO Ruscam Glass, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand BV, TRSG Autoglass Holding BV, Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading BV, Paşabahçe Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil yok
Abdullah Kılınç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Üretim Başkan Yardımcısı Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil yok
Ali Sözen Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yok Bağımsız Üye Değil yok
Zeynep Hansu Uçar Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ,T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Çayırova Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Soda San. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Trakya Polatlı Cam San. A.Ş., Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş., Cam Elyaf San. A.Ş., Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş., Camiş Yatırım Holding A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Prof.Dr.Halil Ercüment Erdem Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk Soda Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş. ‘de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Erdem-Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve Erdem-Erdem Danışmanlık A.Ş.’ de Kurucu Ortak, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, CMA-CGM ve Yılport Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Soda Sanayii A.Ş.’de Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi.Denetimden Sorumlu Komite
Faik Byrns Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Profesyonel Yönetici Yok Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Abdullah Kılınç Cam Ambalaj Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı. Omco Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı. Omco Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
Frederic Robert Colley Cam Ambalaj Grubu Mali İşler Direktörü İşletmeci JSC Mina Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Omco Yönetim Kurulu Üyesi.Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. AC Glass Holding BV Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Murat Altınoğlu Cam Ambalaj Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı İşletmeci
Mustafa Çetiner Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı Mühendis Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası Müdürü Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Şensoy İnsan Kaynakları Direktörü İşletmeci
Bülent Aydın Cam Ambalaj Grubu Planlama Direktörü Mühendis
Ahmet Eren Aygün Cam Ambalaj Grubu Tedarik Zinciri Direktörü Mühendis

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Frederic Robert Colley Mali İşler Direktörü 0 212 350 38 47 fcolley@sisecam.com
Sibel Koç Karacaoğlu Bütçe Ve Mali Kontrol Müdürü 0 212 350 38 22 sibelkoc@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 205672-700493

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17.101.887 17.101.887 lari 100 Bağlı ortaklık
Omco Kalıp San.ve Tic. A.Ş. Kalıp üretimi ve satışı 3.869.880 1.934.940 TL 50,00 İş ortaklığı
Balsand BV Yatırım Şirketi 162032910 162032910 EURO 100 Bağlı ortaklık
Anadolu Cam Investment BV Yatırım Şirketi 36.159.000 36.159.000 EURO 100 Bağlı ortaklık
AC Glass Holding BV Yatırım Şirketi 57043800 57043800 EURO 100 Bağlı ortaklık
Camiş Elektrik A.Ş. Elektrik üretimi 25.000.000 6.523.109 TL 26,09 iştirak
Soda Sanayi A.Ş. Soda ve krom kimyasalları üretim ve satışı 660.000.000 18795651,15 TL 2,85 Finansal yatırım
Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı 290.000.000 246.500.000 TL 85 Bağlı ortaklık
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı 79.000.000 67.150.000 TL 85 Bağlı ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register