Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

EREGL – EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Ticaret Unvanı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Merkez Adresi

Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 Ataşehir / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul
 • Telefon
 • (216) 578 83 29
 • Faks
 • (216) 469 48 10

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Uzunkum No.7 67300 Kdz. Ereğli / Zonguldak
Tel.: (372) 323 25 00 Faks: (372) 323 57 55

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
Karayılan Beldesi, 31319 İskenderun / Hatay
Tel.: (326) 758 40 40 Faks: (326) 755 11 84

ERDEMİR MADENCiLiK SAN. VE TiC. A.Ş.
Cürek Yolu 5.km Divriği / Sivas
Tel.: (346) 419 11 21 Faks: (346) 419 11 50

ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 700. Sok.,
No: 724 Gebze/Kocaeli
Tel.: (262) 679 27 27 Faks: (262) 679 27 87

ERDEMİR – ROMANIA SRL
18, Soseaua Gaesti, Targoviste, 130087 Dambovita Country / Romania
Tel.: 0040 245 60 71 00(10 Hat) Faks: 0040 245 60 60 70

Elektronik Posta Adresi

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
iletisim@erdemir.com.tr

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
investorrelations@erdemir.com.tr

Web Adresi

ERDEMİR GRUBU
www.erdemirgrubu.com.tr

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
www.erdemir.com.tr

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
www.isdemir.com.tr

ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
www.erdemirmaden.com.tr

ERDEMİR MÜHENDİSLİK, YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
www.muhendislikerdemir.com.tr

ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
www.ersem.com.tr

ERDEMİR – ROMANIA S.R.L.
www.erdemir.ro

Tescil Tarihi

11.05.1960

Ticaret Sicil Numarası

863637

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Vergi Dairesi

Karadeniz Ereğli

Vergi No

352 000 6426

Süresi

Süresizdir.

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL ANA SANAYİ / DEMİR, ÇELİK METAL ANA SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;
B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak ve işletmek;
C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek ve üretmek;
D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek;
E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;
G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;
H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;
I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,
J. Esas Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin işletme konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mal  borçları için, gerekli olan nakd , gayri nakd  veya şahs  teminat veya garantileri vermek,
K. Türk Ticaret Kanunu’nun 379, 382’nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek,
L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.
M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; eğitim tesisleri kurup eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;
N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,
O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,
P. Şirketin işletme konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,
R. Amaç ve işletme konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,
S. Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,
T. Amaç ve işletme konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,
U. Şirket, iştigal ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.
V. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, esas sözleşmenin 22. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST METAL ANA / -BIST SINAİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

3.500.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

7.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ATAER HOLDİNG A.Ş. 1724982453.63 49.2850 49.2850
EXPERT PLACEMENT SERVICES LIMITED 245349997 7.01 7.01
HSBC TRINKAUS BURKHARDT KGAA 177450918.3190 5.07 5.07
Diğer 1352216631.0510 38.6350 38.6350
TOPLAM 3500000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A N 0,01 0,08 0 İMTİYAZLI GÖRMÜYOR
B N 0,01 2.203.859,42 0,06 İMTİYAZLI DEĞİL GÖRÜYOR
B H 0,01 3.497.796.140,50 99,94 İMTİYAZLI DEĞİL GÖRÜYOR
TOPLAM 3.500.000.000,00 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 13.01.1986
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • Borsa İstanbul
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Yıldız Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
OYKA Kağıt Ambalaj San ve Tic A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: H.Abdullah KAYA) Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü A Bağımsız Üye Değil
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Fatma CANLI) Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Değil
OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT) Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
Emin Hakan EMİNSOY Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Sardes Faktoring. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı /Aksigorta. Yönetim Kurulu Üyesi / OYAKANKER Bank. Gözetim Kurulu Başkanı B Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan), Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
Hakkı Cemal ERERDİ Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Ethica Sigorta A.Ş. Kurucu Ortak B Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
Yunus ARINCI Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı B Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sedat ORHAN Genel Müdür Mühendis ERMADEN Genel Müdürü
Oğuz Nuri ÖZGEN ERDEMİR Grup Üretim Koordinatörü Mühendis ERDEMİR Genel Müdürü
Başak TURGUT ERDEMİR Grup Pazarlama ve Satış Koordinatörü İşletme Pazarlama Direktörü (Pazar Planlama)
Şevkinaz ALEMDAR ERDEMİR Grup Satınalma Koordinatörü İşletme Cevher Alım Direktörü
Bülent BEYDÜZ ERDEMİR Grup Mali İşler Koordinatörü İşletme Mali İşler Genel Müdür Yrd.
Eric VITSE ERDEMİR Grup Teknoloji Koordinatörü Mühendis
Tunç NOYAN ERDEMİR Grup Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Mühendis
Özgür ÖZEL ERDEMİR Grup Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü Mühendis
Banu KALAY ERTON ERDEMİR Grup Kurumsal İlişkiler Koordinatörü İletişim
Oya ŞEHİRLİOĞLU ERDEMİR Grup Hukuk Koordinatörü Hukuk
Esat GÜNDAY İşletmeler Genel Müdür Yrd. Mühendis Soğuk Haddehaneler Baş Md.
Kaan BÖKE İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. İşletme
Sami Nezih TUNALITOSUNOĞLU Mali İşler Genel Müdür Yrd. İktisat

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İdil ÖNAY Yatırımcı İlişkileri Müdürü / 16.04.2014 (0-216) 578 80 61 ionay@erdemir.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 207177 / 700828
Ahmet GÖRPEOĞLU Yatırımcı İlişkileri Uzmanı / 04.08.2014 (0-216) 578 80 61 agorpeoglu@erdemir.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 206487 / 701257 / 601148 / 303284

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Entegre Demir Çelik Üretimi 2.900.000.000 2.756.977.715,16 TL 95,07 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Demir Cevheri, Pelet Üretimi 120.000.000,00 108.000.000,00 TL 90,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Çelik Servis Merkezi 39.952.781,00 39.952.781,00 TL 100,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. Yönetim ve Danışmanlık 7.500.000 7.500.000 TL 100,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Romania SRL Silisli Çelik Üretimi 81.501.550 81.501.550 RON 100,00 TAM KONSOLİDASYON
Erdemir Asia Pacific Private Limited Ticari Faaliyet 250.000,00 250.000,00 ABD Doları 100,00 TAM KONSOLİDASYON

Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.

Share This Post

Lost Password

Register