Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

ISDMR – İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Ticaret Unvanı

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Merkez Adresi

Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay
 • Telefon
 • (326) 7584040
 • Faks
 • (326) 7583838

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
Karayılan Mahallesi, 31319 İskenderun / Hatay
Tel.: (326) 758 40 40 Faks: (326) 755 38 38

Elektronik Posta Adresi

investorrelations@erdemir.com.tr

Web Adresi

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
www.isdemir.com.tr

ERDEMİR GRUBU
www.erdemirgrubu.com.tr

Tescil Tarihi

12.11.1968

Ticaret Sicil Numarası

1599

Ticaret Sicil Memurluğu

İSKENDERUN

Vergi Dairesi

Akdeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü / İskenderun / Hatay

Vergi No

8790009670

Süresi

Süresizdir.

Sektörü

Fiili Faaliyet Konusu

Şirketin, amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:
A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;
B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak, işletmek ve satmak;
C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek, üretmek ve satmak;
D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek; atık bertaraf ve geri kazanım tesisi kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek;
E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;
G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;
H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;
I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak veya satmak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,
J. İşbu Esas Sözleşmenin 21.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mal  borçları için, gerekli olan nakdi , gayri nakdi  veya şahsi  teminat veya garantileri vermek, Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
K. Türk Ticaret Kanunu’nun 379, 382’nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, Şirketin kendi paylarını geri alması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.
L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.
M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; Şirket personeli için sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;
N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,
O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,
P. Şirketin faaliyet konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,
R. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,
S. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,
T. Amaç ve faaliyet konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.
Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,
U. Şirket, iştigal ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.
V. Sermaye Piyasası Kanununun(SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağışların Şirketin amaç ve konusunu aksatmaması, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekir.

Şirket, iş bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinler alınır.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

2.900.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Yoktur.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T A Ş 2756977715.16 95.0680 95.0680
Diğer 143022284.84 4.9320 4.9320
TOPLAM 2900000000.00 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Ataer Holding A.Ş. 1358782441 46,85
TOPLAM 1358782441 46,85

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A N 0,01 20 0,000000690 İMTİYAZLI DEĞİL GÖRMÜYOR
B N 0,01 143022284,84 4,931802926 İMTİYAZLI DEĞİL GÖRÜYOR
B N 0,01 2756977695,16 95,068196385 İMTİYAZLI DEĞİL GÖRMÜYOR
TOPLAM 2.900.000.000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 28.03.2016
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • Borsa İstanbul
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Piyasa Öncesi İşlem Platformu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Ali Aydın PANDIR) Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yönetici Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Fatma CANLI) Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Mehmet Şükrü DOĞAN) Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığı A Bağımsız Üye Değil
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Ertuğrul AYDIN) Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Değil
Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Ahmet Türker ANAYURT) Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır. B Bağımsız Üye Değil
Emin Hakan EMİNSOY Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Sardes Faktoring, Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı /Aksigorta, Yönetim Kurulu Üyesi / OYAKANKER Bank, Gözetim Kurulu Başkanı B Bağımsız Üye
Hakkı Cemal ERERDİ Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Ethica Sigorta A.Ş., Kurucu Ortak B Bağımsız Üye
Ali Tuğrul ALPACAR Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Alpacar Associates, Yönetici / Ortak B Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Recep ÖZHAN Genel Müdür İşletme Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Şafak ÇAPAR İşletmeler Genel Müdür Yrd. Mühendis Erdemir Grup Satınalma Koordinatörü
Yener Burtay KORALTAN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yrd. İşletme
Kemal Emre GÜLDEN Mali İşler Genel Müdür Yrd. İktisat
Ali BUĞDAY Satın Alma Genel Müdür Yrd. Vekili Mühendis Satınalma Direktörü

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İdil ÖNAY Erdemir Yatırımcı İlişkileri Müdürü (0-216) 578 80 61 investorrelations@erdemir.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 207177 / 700828
Ahmet GÖRPEOĞLU Erdemir Yatırımcı İlişkileri Uzmanı (0-216) 578 80 61 investorrelations@erdemir.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 206487 / 701257 / 601148 / 303284

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

 • Ticaret Unvanı
 • Faaliyet Konusu
 • Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
 • Şirketin Sermayedeki Payı
 • Para Birimi
 • Şirketin Sermayedeki Payı (%)
 • Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

 • Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
 • İhraç Tavan Tutarı
 • Yurtiçi/Yurtdışı
 • İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi
 • Satış Yöntemi
 • Varsa Fon Kullanıcısı

Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.

Share This Post

Lost Password

Register