Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

METRO – METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi

BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞMERKEZİ NO:171 A BLOK KAT:17 ŞİŞLİ / İSTANBUL

İletişim Adresi

BÜYÜKDERE CAD. METROCITY İŞMERKEZİ NO:171 A BLOK KAT:17 ŞİŞLİ / İSTANBUL
TEL: 0 212 319 28 75
FAKS: 0 212 344 07 94

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

GEVAŞ GÜRPNAR YOLU ÜZERİ VAN

Elektronik Posta Adresi

info@metrogrubu.com.tr

Web Adresi

www.metrogrubu.com.tr

Tescil Tarihi

07.12.1977

Ticaret Sicil Numarası

597335

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Vergi Dairesi

BÜYÜKMÜKELLEFLER

Vergi No

922 003 9184

Süresi

Şirketin hukuki varlığı belirli bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

Fiili Faaliyet Konusu

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve “SPKN. Md  15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile”  her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.

2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir,  rehin edebilir , rehin alabilir.

4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata  uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye  yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket  amaclarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi  teminatlar alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar  lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket  borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları  kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac edebilir. Şirket’in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.

7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durumu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı taktirde Holding bu işleri de yapabilecektir.
Ana sozleşme degişikliği niteliginde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM / -BIST İstanbul / -BIST MALİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Çıkarılmış Sermayesi : 300.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
EFES TUR SEYAHAT A.Ş 127391104 42.4640 42.4640
Diğer 172608896 57.5360 57.5360
TOPLAM 300000000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
HAMİLİNE 0,01 300000000 100 YOK GÖRÜYOR
TOPLAM 300000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • PAY
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 12.03.1998
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE CUMHURİYETİ
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • BİST
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • YILDIZ PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 1,69 B Bağımsız Üye Değil
ÇİĞDEM ÖZTÜRK Kadın YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA YILDIRIM Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN ASLANTAŞ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan;Denetlemeden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
ZAFER ÇAKIRTAŞ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİCİ Bağımsız Üye Denetlemeden Sorumlu Komite.Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan;Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ahmet AFKAN Genel Müdür Vekili Yönetici

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
F. Buluç Demirel Kurumsal Yönetim Müdürü. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 0 212 319 28 11 bulucdemirel@metroholding.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI; KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMANLIĞI LİSANSI 204268;701319
Ediz Cokal Yatırımcı İlişkileri Personeli. Muhasebe 0 212 319 28 16 edizcokal@metroholding.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş TURİZM; ULAŞTIRMA 100.000.000 99.700.000 TL 99,70 BAĞLI ORTAKLIK
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş KARAYOLLARI TESİS VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ. 75.350.000 53.321.193,00 TL 70,77 BAĞLI ORTAKLIK
VANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. GIDA 25.000.000 16.604.193,75 TL 66,42 BAĞLI ORTAKLIK
VAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAYVAN BESİCİLİĞİ KESİMİ İTHALAT VE İHRACATI 6.000.000,00 3979222,2 TL 66,32 BAĞLI ORTAKLIK
METRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş. TURİZM SEYAHAT 1.000.000,00 1.000.000,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş. ENERJİ 2.000.000,00 2.000.000,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK
METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş. KİRALAMA 15.000.000,00 14955000,00 TL 99,70 BAĞLI ORTAKLIK
METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş BAKIM ONARIM-YEDEK PARÇA 1.000.000,00 997000 TL 99,70 BAĞLI ORTAKLIK
SAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş GIDA 60.000.000,00 2890000 TL 4,82 İŞTİRAK
PİTA İKRAM ve GIDA ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (Musthave Giyim ve Aksesuar A.Ş.) GIDA 50000 50000 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register