Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

PETKM – PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Unvanı

PETKİM  PETROKİMYA  HOLDİNG. A.ª.

Merkez Adresi

ADRES: P.K. 12  35800  ALİAĞA – İZMİR
TEL: 0-232-616 12 40-20 Hat
FAKS: 0-232-616 12 48-20 – 616 14 39

İletişim Adresi

ADRES: P.K. 12  35800  ALİAĞA – İZMİR
TEL: 0-232-616 12 40-20 Hat
FAKS: 0-232-616 12 48-20 – 616 14 39

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

ADRES: P.K. 12  35800  ALİAĞA – İZMİR
TEL: 0-232-616 12 40-20 Hat
FAKS: 0-232-616 12 48-20 – 616 14 39

Elektronik Posta Adresi

petkim@petkim.com.tr

Web Adresi

www.petkim.com.tr

Tescil Tarihi

03.05.1988

Ticaret Sicil Numarası

314

Ticaret Sicil Memurluğu

Aliağa Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi

Hasan Tahsin Vergi Dairesi

Vergi No

72 90 01 27 73  

Süresi

Süresiz

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER / ÇEŞİTLİ PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERİ SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,
ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,
d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,
e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,
f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,
ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,
h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,
ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde ayni hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,
i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,
j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarette bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,
k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,
l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,
m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 hükmü saklıdır.
n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.
ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.
p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST İzmir / -BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST SINAİ / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.500.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

4.000.000.000 TL

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
SOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş. 765000000 51 51
SOCAR TURKEY ENERJİA.Ş. 79823521.6470 5.3220 5.3220
Diğer 655176478.3530 43.6780 43.6780
TOPLAM 1500000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
SOCAR(STATE OIL OF AZERBAIJAN REPUBLIC) 770.908.673,11 51,39
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 115.193.250,00 7,68
DİĞER 613.898.076,89 40,93
TOPLAM 1.500.000.000,00 100

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 0,01 844.823.521,64 56,32 İMTİYAZ YOK KAPALI
A NAMA 0,01 655.176.478,35 43,68 İMTİYAZ YOK AÇIK
C NAMA 0,01 0,01 0 YÖNETİM KURULUNA ADAY GÖSTERME VE VETO HAKKI KULLANMA KONUSUNDA İMTİYAZ AÇIK
TOPLAM 1.500.000.000,00 100,0

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • HİSSE SENEDİ
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 09.07.1990
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • TÜRKİYE
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • ULUSAL PAZAR

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VAGIF ALIYEV Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKANI İNŞAAT MÜH. YÖNETİM KURULU ÜYESİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET PETROL ŞİRKETİ SERMAYELER İDARESİ MD. SOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş. (A GRUBU PAY) Bağımsız Üye Değil
DAVID MAMMADOV Erkek YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ KİMYA MÜH. YÖNETİM KURULU ÜYESİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET PETROL ŞİRKETİ RAFİNERİ BŞK. YRD. A GRUBU PAY Bağımsız Üye Değil
MEHMET BOSTAN Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI (C GRUBU PAY) Bağımsız Üye Değil
FARRUKH GASSIMOV Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ AVUKAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET PETROL ŞTİ. HUKUK DEPARTMANI BŞK. YRD. SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş. (A GRUBU PAY) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KENAN YAVUZ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞLETME YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOCAR TURKEY Enerji A.Ş. Grup Üst Düzey Yöneticisi/CEO A GRUBU PAY Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TEVFİK BİLGİN Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ KAMU YÖNETİMİ NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI A GRUBU PAY Bağımsız Üye
METİN KİLCİ Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞLETME A GRUBU PAY Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
SÜLEYMAN GASIMOV Erkek YÖNETİM KURULU ÜYESİ KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOCAR EKONOMİK KONULARDAN SORUMLU BŞK. YRD. A GRUBU PAY Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SADETTİN KORKUT GENEL MÜDÜR İŞLETME
MUHAMMET ALTAY ÖZGÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İNSAN KAYNAKLARI) REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
RIZA BOZOKLAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALİ) ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
NATIG DAMIROV GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (SATINALMA) ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ
NİHAT GÜRBÜZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (iŞLETMELER) KİMYA MÜHENDİSİ GRUP MÜDÜRÜ (İŞLETMELER)
ALİ EKREM ASLAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (VARLIK YÖNETİMİ) KİMYA MÜHENDİSİ GRUP MÜDÜRÜ (BUSINESS TRANSFORMATION/MES)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa ÇAĞATAY İÇ DENETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖRÜ / 11.01.2013 0232 6161240/2501 yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr SPK İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 203652 – 700269
İlkay ÇETİN İÇ DENETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ / 30.03.2012 0232 6161240/3444 yatirimci.iliskileri@petkim.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
PETLİM LİMANCILIK TİC.A.Ş Limancılık hizmetleri vermek 150.000.000,00 105.000.000,00 TL 70,00 BAĞLI ORTAKLIK
SOCAR POWER ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Enerji üretimi 90.000.000,00 8.910.000,00 TL 9,90 İŞTİRAK
PETKİM SPECIALITIES MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş Mühendislik plastikleri (masterbach,compund) ve ileri teknoloji kimyasalları üretimi 100000,00 100000,00 TL 100 BAĞLI ORTAKLIK

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register