Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

SODA – SODA SANAYİİ A.Ş.

Ticaret Unvanı

SODA SANAYİİ A.Ş.

Merkez Adresi

Soda Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat.15-16-17
34330 4.Levent -Beşiktaş/İSTANBUL

İletişim Adresi

Soda Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat.15-16-17
34330 4.Levent -Beşiktaş/İSTANBUL
Tel:  0212 350 50 50
Fax: 0212 350 58 60

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Soda Sanayii A.Ş. – Soda Fabrikası
Tel : 324 – 241 66 00
Faks No : 324 – 451 28 50
Adres : Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN

Soda Sanayii A.Ş. – Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası
Tel : 324 – 241 66 00
Faks No : 324 – 451 36 52 – 451 34 40
Adres : P.K. 421 33003 Kazanlı-MERSİN

Soda Sanayii A.Ş. – Kojenerasyon Santrali İşletmesi
Tel: 324-241 66 00
Fax:324-451 28 50
Adres: Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN

Cromital S.p.A
Tel +39-0533-57548
Fax +39-0533-57391
Adres : Via Giotto, 4-Localita SIPRO -44020 S.GIOVANNI
OSTELLATO (FE) ITALY

Şişecam Soda Lukavac d.o.o
Tel : 387 35 552 323
Faks : 387 35 552 696
Prva ulicabr 1 75300 Lucavac, Bosna Hersek

Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
Tel : 324 – 676 43 25 / PBX
Faks : 324 – 676 43 34
Adres : Mersin – Tarsus Organize Sanayii Bölgesi 1. Cad. No.6 P.K. 13, 33400 MERSİN/ TÜRKİYE

Solvay Sodi A.D.
Tel.: +359 519 95000
FaKs: +359 519 95001
Adres : B-G 9160 Devnya-Bulgaristan

Elektronik Posta Adresi

infosoda@sisecam.com

Web Adresi

www.sisecamkimyasallar.com/tr/

Tescil Tarihi

Kuruluş Tarihi   16.10.1969

Ticaret Sicil Numarası

495852/443434

Ticaret Sicil Memurluğu

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyük Mükellefler V.D.

Vergi No

7720023498

Süresi

Şirket süresiz kurulmuştur.

Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER / KİMYA SANAYİİ

Fiili Faaliyet Konusu

a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları;  bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.

b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak,  bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.

c) Soda Sanayii’ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.

d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek isl h etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.

e) Soda Sanayii’ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bil mum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım,  ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer  sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.

g)   Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere  bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere  satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev’i kredi almak.

h)  Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her  türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları  gerektiğinde fekedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye  artırımı, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.
Şirket’in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.
 
Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası’na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile  de iştigal edebilir;

l)  Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

n)  Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta  ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu  ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

o)  Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

ö)  Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği  mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

p)  Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklılara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak     ve satmak,

r)  Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / -BIST SINAİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 100-30

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

660.000.000.-TL’dir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1.000.000.000 TL’dir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 401259332.5940 60.7970 60.7970
TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 67224607.6770 10.1860 10.1860
Diğer 191516059.7290 29.0170 29.0170
TOPLAM 660000000.0000 100.0000 100.0000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam SosyalGüvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 177.993.309,77 26,97
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 94.983.819,63 14,39
Diğer (Halka Açık) 387.022.870,60 58,64
TOPLAM 660.000.000 100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
NAMA 0,01 551.617.560,69 83,578 YOK GÖRMÜYOR
NAMA 0,01 108.382.439,31 16,422 YOK GÖRÜYOR
TOPLAM 660000000 100

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

  • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
  • Hisse Senedi
  • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
  • 20.04.2000
  • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
  • Türkiye
  • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
  • Borsa İstanbul A.Ş.
  • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
  • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof. Dr. Ahmet Kırman Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Hukukçu Yok Anadolu Cam San.A.Ş..Paşabahçe Cam San.ve Tic.A.Ş..Trakya Cam San.A.Ş..Paşabahçe Mağazaları A.Ş..Trakya Glass Bulgaria EAD..Trakya Cam Investment B.V.Trakya Investment B.V.Fritz Holding GmbH..AnadoluCam Investment B.V.OOO RuscamGlass..OOORuscam Glass PackagingHolding..OOO Ruscam Management Company..Balsand B.V.TRSGAutoglass HoldingB.V.Şişecam Chem Investment B.V.SC Glass Trading B.V.PaşabahçeInvestment B.V.Yönetim Kurulu Başkanı.Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Y.K. Başkan Vekili-Genel Müdür Yok Yok Bağımsız Üye Değil
Tahsin Burhan Ergene Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Kimyasallar Grup Başkanı Mühendis Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard. Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.. Cromital S.p.A..Şişecam Soda Lukavac D.o.o.. Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.’de Yönetim Kurulu Başkanı.Solvay Şişecam Holding A.G.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili.Solvay Sodi A.D.. Şişecam Chem Investment B.V.’deYönetim Kurulu Üyesi.Şişecam Bulgaria Ltd’de Şirket Sorumlusu. Yok Yok Bağımsız Üye Değil
Zeynep Hansu Uçar Kadın Üye Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Kültür Yayınları İş Türk A.Ş..Anadolu Cam San.A.Ş..Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.. Anadolu Cam Yenişehir San.A.Ş.. Camiş Madencilik A.Ş..Çayırova Cam San.A.Ş..Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş..Paşabahçe Mağazal.A.Ş..Trakya Cam San.A.Ş..Trakya Polatlı Cam San.A.Ş..Trakya Yenişehir Cam San.A.Ş.. Cam Elyaf San.A.Ş.. Anadolu Cam Eskişehir San.A.Ş..Camiş Yatırım Holding A.Ş..Avea İletişim Hizm.A.Ş..İş Finansal Kiralama A.Ş..İş Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği Yok Yok Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem Erkek Üye Hukukçu Yok Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam SanayiiA.Ş. ‘de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’de Denetimden Sorumlu Komite. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Erdem-Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ve Erdem-Erdem Danışmanlık A.Ş.’ de Kurucu Ortak.Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi.CMA-CGM ve Yılport Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yok Yok Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Üye)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)-Riskin Erken Saptaması Komitesi (Üye)
Üzeyir Baysal Erkek Üye Ekonomist-Banka Denetçisi Yok Şeker Leasing Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi. Denizli Cam Yönetim Kurulu Üyesi Yok Yok Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)-Riskin Erken Saptaması Komitesi (Başkan)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Tahsin Burhan Ergene Kimyasallar Grup Başkanı Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Yok
Hidayet Özdemir Üretim Başkan Yardımcısı Genel Müdür Yok
Cenk Nuri Soyer Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Soda Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Yok
Umut Barış Dönmez Mali İşler Direktörü Grup Mali İşler Müdürü Yok
Kevser İnceler Planlama Direktörü Planlama Uzmanı Yok
İmran Eroğul İnsan Kaynakları Direktörü Grup İnsan Kaynakları Müdürü Yok
Mehmet Gürbüz Genel Müdür Enerji ve Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Yok

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Umut Barış Dönmez Mali İşler Direktörü 212 350 57 97 badonmez@sisecam.com
Ahmet Bayraktaroğlu Muhasebe Müdürü 212 350 36 40 abayraktar@sisecam.com
A.Arzu Beler Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı 212 350 36 34 abeler@sisecam.com
Yasemin İzolluoğlu Genel Muhasebe Şefi 212 350 36 44 yizolluoğlu@sisecam.com
Asuman Durak Bütçe Mali Kontrol Uzmanı 212 350 36 90 asdurak@sisecam.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 207084

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Camiş Elektrik Üretimi A.Ş Elektrik Üretimi 25000000 20000 TL 0,08 İştirak
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. Vitamin K-3 ve Türevleri 335000 150751 TL 45,00 İştirak
Şişecam (Shanghai) Trade Co. Ltd. Krom Kimyasalları Pazarlama ve Satışı 450000 450000 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişecam Chem Investment B.V İştirak Yatırımcılığı 178969000 178001600 EUR 99,46 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Share This Post

Lost Password

Register