Share This Post

Borsaya Kote Şirketler

TTKOM – TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Ticaret Unvanı

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Merkez Adresi

Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

 • İletişim Adresi
 • Yıldız Posta Cd. No.40 34349 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul
 • Telefon
 • 0 212 309 96 30
 • Faks
 • 0 212 352 96 10

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi

ir@turktelekom.com.tr

Web Adresi

www.turktelekom.com.tr

Tescil Tarihi

30.06.1994

Ticaret Sicil Numarası

103633

Ticaret Sicil Memurluğu

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu

Vergi Dairesi

Dışkapı Vergi Dairesi

Vergi No

8760052205

Süresi

Süresiz

Sektörü

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / HABERLESME

Fiili Faaliyet Konusu

Karlı ve verimli şekilde telekomünikasyon alanında çalışmak, daha fazla yatırım kaynakları yaratmak, telekomünikasyon sektöründe yatırım, tesis ve işletmeciliği yapmak, mal ve hizmet pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak amacıyla kurulan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin amaç ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
a) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında fiber, telli, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik veya her türlü diğer sistemlerle, her çeşit sembol, ses, yazı, resim, bilgi, görüntü ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini ve altyapısını kurmak ve işletmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni nesil hizmetler de dahil her türlü telekomünikasyon hizmetini kendisine tahsis edilmiş ve/veya tahsis edilecek kaynakları her türlü teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmek,
b) Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, rehber
basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak,
c) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş oldukları radyo ve televizyon programlarını, içerik sağlayıcılar tarafından üretilen video film, müzik ve diğer içerikleri, gerekli olan altyapıyı kurarak telekomünikasyon şebekeleri, kablo televizyon dağıtım şebekesi ve zaman içerisinde gelişen yeni teknoloji ve imkanları kullanarak abonelere ulaştırmak,
d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, bu taleplerin karşılanmasına yönelik anahtar teslim de dahil olmak üzere her türlü proje yapmak ve/veya proje danışmanlığı yahut her
türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurumlar adına hususi projelerde kurulum, işletme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; yurtiçi veya yurtdışında, her türlü telekomünikasyon hizmeti için altyapı kurulumu ve/veya işletme hizmeti satın alınmak üzere kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, tek başına veya başka şirketlerle birlikte teklif hazırlayarak girebilmek ve bu işleri yürütmek,
e) Bireysel ya da kurumsal her türlü internet güvenlik hizmeti sistemini almak, satmak veya müşterilerine sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak,
f) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek; Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş
şirketlere iştirak etmek,
g) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş vermek veya almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak,
h) Bu işleri yapmak için lüzumlu araziyi, teçhizatı, inşaat ve imalat malzemesini devir ve satın almak, bunların kullanılması ve işletilmesiyle ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olmak veya inşa ettirmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde ayni haklar tesis ettirmek,
i) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak,
j) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans,imtiyaz ve alamet-i farikayı tescil ettirmek, devir ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek,
k) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu çalışan, uzman ve görevli istihdam etmek,
l) Şirket işleri için veya Şirket işleri ile ilgili olarak borç almak veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla teminatlar vermek. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
m) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlar ve aile fertlerinin sağlık sorunları ile ilgili olarak sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla vakıf ve benzeri yardım sandıkları ve sair yardım teşkilatlarının kurulması, devir alınması veya ortak olunması; üniversite kurulması, şirket stratejileri ve hedeflerine göre ve gelen talepler çerçevesinde, ücretli ve/veya ücretsiz olarak, elektronik ortamda yönetilen hizmetler de dahil olmak üzere Şirket amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak,
n) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıylave bu maddede sayılan işlemlerle sınırlı olmamak üzere gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak.
o) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, her türlü gayrimenkul iktisap etmek, bunları satmak, kiralamak, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, Gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, ipotek veya diğer ayni ve şahsi hakları; gelirleri üzerindeki her türlü rehin veya diğer şahsi hakları tesis etmek, kaldırmak veya bu hakları kabul etmek. Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
p) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere diğer her tür finansal araçları konu alan sözleşmelere taraf olmak,yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket’in yurtdışında veya yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirketine ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası borç vermek, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek.
r) Kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarmak
s) Aracılık yapmamak, menkul kıymet ve portföy yöneticiliğinde bulunmamak; özellikle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek ve öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hissesenetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, diğer her tür menkul kıymeti almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.
t) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; sosyal sorumluluk kapsamında olanlar da dahil Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, üniversitelere,öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.
u) Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan ya da dış piyasadan almak, ithal etmek ve/veya iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek, mutemetlik yapmak,mutemetlik vermek;
v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi,maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları feshetmek, çözmek, gereğinde nakde çevirmek veya iktisap etmek. Ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatının bu işlemlerle alakalı olarak zorunlu kıldığı hallerde gerekli özel durum açıklamalarını gerçekleştirmek.
y) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu’nca ve Türk Ticaret Kanunu’nca belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü sınırlamalara uyulur.
Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

-YILDIZ PAZAR
-BIST Ankara / -BIST HİZMETLER / -BIST İLETİŞİM / -BIST KURUMSAL YÖNETİM / -BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / -BIST TEMETTÜ / -BIST TEMETTÜ 25 / -BIST TÜM / -BIST YILDIZ / -BIST 100 / -BIST 30 / -BIST 50

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Ödenmiş sermaye: 3.500.000.000 YTL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

* Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

** Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

*** Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
OJER TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 1925000000 55 55
T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI 1108811885 31.68 31.68
Diğer 466188115 13.32 13.32
TOPLAM 3500000000 100.00 100.00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (YTL) Sermayedeki Payı (%)
Saudi Telecom Company 673750000 19,25
TOPLAM 673750000 19,25

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 1925000000 55 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliğine Aday gösterme hakkına haiz Hayır
B Hamiline 0,01 1049999999,99 30 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliğine Aday gösterme hakkına haiz Hayır
C Nama 0,01 0,01 Veto Hakkına haiz Hayır
D Hamiline 0,01 525000000 15 İmtiyazsız Evet
TOPLAM 3500000000

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

 • Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
 • Hisse Senedi
 • Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih
 • 15.05.2008
 • İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
 • Türkiye
 • İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
 • Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
 • Ulusal Pazar

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mohammed Hariri Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı. Denetim Komitesi Başkanlığı Avea İletişim Hizm. A.Ş.. TTNET A.Ş.. SaudiMed Investment Company. Ojer Telekomünikasyon A.Ş.. Oger Telecom Ltd.. BankMed sal. GroupMed sal (Holding). GroupMed International Holding Limited. Cell C (Pty). Al Mal Investment Holding (YK Bşk). Saudi Oger Ltd. (YK Bşk.Yrd.). 3C Telecommunications (PTY) Limited. Arab Bank plc.. Oger International SA.. Enterprise de Travaux Internationaux. Lanun Securities S.A.. Lübnan Bankalar Birliği YK Üyesi. Deutsche Bank PWM Orta Doğu&Afrika Danışma Kurulu üyesi 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
Kemal Madenoğlu Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği T.C.Başbakanlık Müsteşarı 0 Bağımsız Üye
Abdullah Tivnikli Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Üyeliği 4TEK İletişim A.Ş.. A G Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş.. Alphakat Dizel Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Çeşme Enerji A.Ş.. Eksim Elektirik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.. Eksim Enerji Danışmanlık A.Ş.. Eksim Yatırım Holding A.Ş.. İltek Enerji Yatırım San.ve Tic.A.Ş.. Karadeniz Elektirik Yatırım San. Tic. A.Ş.. Kartaltepe Enerji A.Ş.. Kök Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.. Merzifon Enerji A.Ş.. Net Ekran Televizyonculuk 0 Bağımsız Üye Değil
ve Medya Hizmetleri A.Ş.. Rewe Enerji A.Ş.. Seferihisar Enerji A.Ş.. Stoneks Madencilik ve Doğaltaş San.ve Tic.A.Ş.. Susurluk Enerji A.Ş.. Tam Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.. Tokat Enerji A.Ş. (YK BŞK) Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.. AssisTT Rehberlik ve Müşteriz Hiz. A.Ş.. Batı Hattı Doğalgaz Tic. A.Ş.. Hasanbeyli Enerji A.Ş.. İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş.. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. Rsh Enerji A.Ş.. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (YK BŞK YRD) 0
11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.. Akabe İnşaat San.ve Tic.A.Ş..Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.. Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları Ve İşletme Ticaret A.Ş.. Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnş. ve Tic. A.Ş.. Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.. Sinangil Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş..TTNET A.Ş. (YK ÜYESİ) 0
Hakam Kanafani Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Üyeliği, Grup CEO Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Cell C (Pty). Innova Bilişim Çözümleri A.Ş.. Oger Telecom Ltd.. Ojer Telekomünikasyon A.Ş.. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Türk Telekom International AT AG Yönetim Kurulu üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
Rami Aslan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi. CEO Finans Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.. AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.. Innova Bilişim Çözümleri A.Ş.. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Türk Telekom International AT AG Yönetim Kurulu Başkanı. 3C Telecommunications Pty Ltd.. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.. Cell C (Pty). Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş.. Oger Telecom Ltd.. Ojer Telekomünikasyon A.Ş.. TTNET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
Mazen Abou Chakra Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hukukçu Yönetim Kurulu Üyeliği Oger Telecom Limited Hukuk Başkanı. 3C Telecommunications Pty Ltd.. AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.. Cell C (Pty). Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş.. Oger Telecom Ltd.. Ojer Telekomünikasyon A.Ş.. Türk Telekom International AT AG Yönetim Kurulu üyesi 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye).Denetim Komitesi (Gözlemci Üye)
Cenk Serdar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.. Contact Centers Company (CCC).SALE Advanced Co. Ltd.Yönetim Kurulu üyesi. Saudi Telecom Company Bireysel Müşterilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye).Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
Nasser Sulaiman A Al Nasser Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyeliği Saudi Telecom Company Teknoloji ve Operasyonlardan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi (Gözlemci Üye)
Yiğit Bulut Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Yönetim Kurulu Üyeliği T.C.Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi
Fahri Kasırga Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hukukçu Yönetim Kurulu Üyeliği T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 0 Bağımsız Üye
İbrahim Eren Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği TRT Genel Müdür Yardımcısı. Euronews Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Rami Aslan Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Finans 23 Haziran 2011 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Oger Telecom Limited CEO. Oger Telecom Limited. Cell C. 3C Telecommunications. Innova ve Sebit Yönetim Kurulu Üyelikleri
Erkan Akdemir TTNET Bireysel İş Birimi Genel Müdürü / Avea Genel Müdürü Elektronik Mühendisi Avea Genel Müdürü
Mehmet Ali Akarca TTNET Kurumsal İş Birimi Genel Müdürü Ekonomist Kurumsal Ticari Genel Müdür Yardımcısı Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı
Kaan Aktan TTNET Bireysel Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili
Bahattin Aydın İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Avea İnsan Kaynakları Grup Direktörü
Hüseyin Balcı TTNET Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Finans Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Necdet Mert Başar TTNET Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yönetici TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı.Sabit Hat
Kadir Boysan TTNET Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Avea Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Avea İş Ortaklığı ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Nazif Burca İç Denetim Başkanı Kamu Yönetimi Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından Ağustos 2007’den bu yana İç Denetim Başkanı olarak görev yapmaktadır
Doğan Coşgun Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hukukçu Avea Hukuk Direktörü, Avea Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Ramazan Demir Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Türk Telekom Strateji ve İş Geliştirme Başkanı
Çağrı Dönmez TTNET TV Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi 19 Mart 2015 tarihinde Türk Telekom Grubu’nda göreve başlamıştır
Hakan Dursun TTNET Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Grup CEO Danışmanı, Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı
Fırat Yaman Er İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten) Yönetici 30 Nisan 2014 tarihinde Türk Telekom Grubu’nda göreve başlamıştır
Metin Erhan Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Avea Tedarikçi Yönetim Direktörü. Değişim Yönetimi Direktörü. Teknoloji Operasyonları Kıdemli Direktörü
Abdurrahman Güvenlioğlu Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist TTNET Satınalma ve Tivibu İçerik Direktörü
Nimet Güventepe TTNET Kurumsal Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yönetici AssisTT Rehberlik Hizmetleri A.Ş’de Satış Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı. Avea Bireysel ve Kurumsal Satış birimlerinde yöneticilik
Murat Kırkgöz Finans Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Avea Bütçe Kontrol Direktörü. Finans Başkan Vekili ve Finans Transformasyon Direktörü
Orçun Onat TTNET Bireysel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Avea Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Kaan Sümer TTNET Kurumsal Finans Genel Müdür Yardımcısı Siyaset Bilimi ve Uuslararası İlişkiler Avea Finans Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Coşkun Şahin Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Cemil Yıldırım Avea İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Avea İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı
Yavuz Yıldırım Toptan Müşteri İş Birimi Başkanı İşletmeci Toptan Satış Direktörü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Adı Soyadı Görevi ve Görevlendirilme Tarihi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Süleyman Kısaç Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü 30.03.2012 0 212 309 96 30 ir@turktelekom.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 205170 – 700729
Onur Öz Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 28.03.2012 0 212 309 96 30 ir@turktelekom.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Mobil İletişim Hizmetleri Sağlayıcısı 11200080847,95 11200080847,95 TL 100 Bağlı Ortaklık
TTNET A.Ş. İnternet Servis Sağlayıcı 514.963.000,12 514.963.000,12 TL 100 Bağlı Ortaklık
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 10.769.596,45 10.769.596,45 TL 100 Bağlı Ortaklık
Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 33.920.945,64 33.920.945,64 TL 100 Bağlı Ortaklık
Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri 36.000.000,00 36.000.000,00 TL 100 Bağlı Ortaklık
Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri 50.000.000,00 50.000.000,00 TL 100 Bağlı Ortaklık
Argela USA Inc Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 200001 200001 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Sebit LLC Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri 10000 10000 USD 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TT International Holding B.V. Holding Şirketi 18000 18000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International AT AG Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 36.400.000 36.400.000 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International HU Kft Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 3.061.290.000 3.061.290.000 HUF 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
S.C.EuroWeb Romania S.A. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 3.208.783,50 3207383,5 RON 99,96 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International BG EOOD Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 5200 5200 BGN 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International CZ sro Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 167357,30 167357,30 CZK 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International SRB d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 30000 30000 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International Telekomunikacjie d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 8763 8763 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International SK s.r.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 3024500 3024500 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MTCTR Memorex Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 18000000 18000000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International UA TOV Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 2250000 2250000 UAH 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International srl Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 10000 10000 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International DOOEL Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 5000 5000 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International RU o.o.o Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 10000 10000 RUB 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekomünikasyon Euro GmbH Mobil Hizmet Pazarlama 25000 25000 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International d.o.o. Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 20000 20000 HRK 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 500000 500000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. Elektrik enerjisi ticareti 5000000 5000000 TL 100 Bağlı Ortaklık
TT Euro Belgium S.A. Mobil Hizmet Pazarlama 4000000 4000000 EUR 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Fleksus Mobil Finans ve Dağıtım Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Mobil Finans 5.000.000 5.000.000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran1 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran2 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran3 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran4 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran5 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran6 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran7 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran8 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Net Ekran9 TV ve Medya Hizmetleri A.Ş Televizyon ve Radyo Yayıncılığı 300000 300000 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri 59.230,88 59.230,88 TL 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Türk Telekom International HK Limited Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı 1000 1000 HK Doları 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Cetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arnavutluk Sabit Hat Operatörü Hakim Ortağı olan SPV 59.200.000 11.840.000 TL 20 İştirak

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

 • Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
 • Tahvil
 • İhraç Tavan Tutarı
 • 1 Milyar USD
 • Yurtiçi/Yurtdışı
 • Yurtdışı
 • İhraç Tavanı Başlangıç – Bitiş Tarihi
 • Satış Yöntemi
 • Nitelikli
 • Varsa Fon Kullanıcısı

Share This Post

Lost Password

Register