Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

DOHOL – DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DOHOL Fiyat Grafiği

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul
0 (216) 556 90 00
0 (216) 556 92 00
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-

Elektronik Posta Adresi

Bilgi Mevcut Değil

İnternet Adresi

www.doganholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Murat Doğu
Mali İşler Başkan Yardımcısı-Sermaye Piyasası.Finansal Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
22/07/2014
0216 556 9000
SPK İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
200065-700026
Banu Çamlıtepe
Direktör- Yatırımcı İlişkileri / Yatırımcı İlişkileri Bölümü
16/12/2014
0216 556 9000
SPK İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
203041-701087

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 4
no'lu "Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde asağıda yer
almaktadır.

Madde 4:
Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca
aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun
olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü
ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans,
bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi
alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan
sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü
sermaye artışlarına katılabilir.

c)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla, pay senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık
paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonosu,
katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı
satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla
değiştirebilir.

ç) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla,; her türlü pay senetleri veya intifa senetlerinin pay ve kar
payı kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın
izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere
sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık
yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir,
satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt,
garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata
aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya
teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan
alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya
büsbütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle
sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve
karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik,
enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet,
basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli
veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu
alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine
katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına
işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İştigal konusuna giren ithalat ve ihracatı
yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve
lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak
üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına
kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi
uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel
kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu
ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya
tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile
proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya
katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya
karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere
ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında
bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her
türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar
ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm,
ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç
ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu
kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet
mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri
ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her
türlü tasarrufta bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret
dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi
hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara
satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar
üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen
veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü
şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve
menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir,
verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış
ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak
koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi
adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti,
kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti
alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi
alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.
Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi
veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi
uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete
haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların
sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların
varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun
hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar
kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak
ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma
bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar
Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı
sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan
kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi
veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve
sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.Şirketin Süresi

Sınırsız

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST İstanbul / BIST 30 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM / BIST 50 / BIST MALİ / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST 100

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
21/06/1993
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Ulusal Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

22/09/1980

Ticaret Sicil Numarası

175444

Vergi No

3060050924

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI
Kadın
Yönetim Kurulu Başkanı
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği ve Üyelikleri
0.99
Bağımsız Üye Değil
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
Grup Şirketlerinde Onursal Başkanlık, Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekilliği
0.95
Bağımsız Üye Değil
ARZUHAN YALÇINDAĞ
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Üyeliği
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyeliği
0.98
Bağımsız Üye Değil
VUSLAT SABANCI
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Üyeliği
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri
0.95
Bağımsız Üye Değil
İMRE BARMANBEK
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İş Adamı / İş Kadını
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri
0.02
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YAĞMUR ŞATANA
Erkek
Murahhas Üye
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı ve Vekilliği
Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Yardımcılığı ve Üyelikleri
Bağımsız Üye Değil
İcra Kurulu Başkanı
AHMET VURAL AKIŞIK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye
HACI AHMET KILIÇOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği
Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla