Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

EREGL – EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

EREGL Fiyat Grafiği

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul
(216) 578 83 29
(216) 469 48 10
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Uzunkum No.7 67300 Kdz. Ereğli / Zonguldak
Tel.: (372) 323 25 00 Faks: (372) 323 57 55

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
Karşı Mahalle Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:1
Payas / Hatay
Tel.: (326) 758 40 40 Faks: (326) 755 11 84

ERDEMİR MADENCiLiK SAN. VE TiC. A.Ş.
Cürek Yolu 5.km Divriği / Sivas
Tel.: (346) 419 11 21 Faks: (346) 419 11 50

ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 700. Sok.,
No: 724 Gebze/Kocaeli
Tel.: (262) 679 27 27 Faks: (262) 679 27 97

ERDEMİR - ROMANIA SRL
18, Soseaua Gaesti, Targoviste, 130087 Dambovita Country / Romania
Tel.: 0040 245 60 71 00 Faks: 0040 245 60 60 70

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

OYAK MADEN METALÜRJİ GRUBU www.oyakmadenmetalurji.com.tr / EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. www.erdemir.com.tr / İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. www.isdemir.com.tr / ERDEMİR MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. www.erdemirmaden.com.tr / ERDEMİR MÜHENDİSLİK, YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. www.muhendislikerdemir.com.tr / ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERKEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.ersem.com.tr / ERDEMİR - ROMANIA S.R.L. www.erdemir.ro

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
İdil Önay
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
16/04/2014
(0-216) 578 80 61
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
207177 / 700828
Selin Akar
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
01/06/2018
(0-216) 578 80 61

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak ve işletmek;

C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek ve üretmek;

D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek;

E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;

H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

J. Esas Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin işletme konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü mal borçları için, gerekli olan nakd , gayri nakd veya şahs teminat veya garantileri vermek,

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek,

L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; eğitim tesisleri kurup eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,

O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek,

P. Şirketin işletme konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek,

R. Amaç ve işletme konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek,

S. Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek,

T. Amaç ve işletme konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve işletme konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,

U. Şirket, iştigal ettiği konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.

V. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, esas sözleşmenin 22. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Şirketin Süresi

Süresizdir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / METAL ANA SANAYİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 50 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST 100 / BIST METAL ANA / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST SINAİ / BIST 30 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM / BIST YILDIZ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
13/01/1986
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

11/05/1960

Ticaret Sicil Numarası

863637

Vergi No

3520006426

Vergi Dairesi

ZONGULDAK - Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
OYAK Genel Müdür / OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlıkları bulunmaktadır.
B
Bağımsız Üye Değil
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
TOKER ÖZCAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürü / İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır.
B
Bağımsız Üye Değil
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
H. ABDULLAH KAYA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bürokrat
Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar
A
Bağımsız Üye Değil
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ERTUĞRUL AYDIN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır.
B
Bağımsız Üye Değil
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
GÜLİZ KAYA
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
B
Bağımsız Üye Değil
OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
AHMET TÜRKER ANAYURT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri bulunmaktadır.
B
Bağımsız Üye Değil
YUNUS ARINCI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
B
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) / Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
ALİ FİDAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bürokrat
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı
B
Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) / Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
Varoğlu Hukuk Bürosu Hukuk Danışmanı ve Avukat
B
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL
Genel Müdür
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Genel Müdür Yardımcısı
BAŞAK TURGUT
ERDEMİR Grup Pazarlama ve Satış Koordinatörü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Erdemir Çelik Servis Merkezi (Ersem) Genel Müdür, Pazarlama Direktörü (Pazar Planlama)
CAN ÖRÜNG
ERDEMİR Grup Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Koordinatörü / ERDEMİR Grup Bilgi Teknolojileri Koordinatörü (V.)
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
İBRAHİM EMRAH SİLAV
ERDEMİR Grup Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / OYAK ANKER Bank Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ
ERDEMİR Grup Satınalma Koordinatörü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Lojistik Direktörü
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİL

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla