Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

FONET – FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

FONET Fiyat Grafiği

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara
03124385919
03124403652
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

İpekyol Caddesi Şebnem Apartmanı No: 12/1 Şanlıurfa

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

http://www.fonetyazilim.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Tuba BEKTAŞ
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
07/07/2017
03124385919
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
210110,701488
Mehmet Emin ASLANTAŞ
Muhasebe Sorumlusu
07/07/2017
03124385919

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Bilişim:

1. Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması, alım-satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

2. Gerek üretilen, geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek.

3. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme Hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak, Gerekli yasal prosedürler yerine getirildikten sonra, internet Servis Sağlayıcısı bir firma olarak faaliyet göstermek, internet son kullanıcısına internet servis sağlama hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek veya internet hosting hizmeti sağlayıcısı olarak müşterilerine bu hizmeti sunmak, satmak, fatura kesmek, veya internet üzerinden elektronik ticaret yapmak, elektronik ticaret hizmetlerini son kullanıcılara sunmak.

4. Amacı ile ilgili olmak kaydıyla her türlü yayın faaliyeti yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak; her türlü dizgi, çizim, basım ve matbaacılık ve reklam işleri yapmak.

5. Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, Her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, endüstriyel ve tıbbı laboratuarlarda kullanılan her türlü analitik cihazlar, ölçü, ayar ve kontrol alet ve cihazlarının, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün sarf malzemesinin imali, ihraç ve ithali, alımı-satımı, pazarlanması faaliyeti yapmak.

6. Her türlü elektronik alet üretimini, alım satımı, ithalat ve ihracını yapmak.

7. Şirket Özel, Yarı Resmi veya resmi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu her türlü bilişim, elektronik, otomasyon, personel temin ve çalıştırılması ihalelerine katılıp her türlü taahhüt işleri yapabilir hükmi veya özel şahıslara devir edebilir.

Yayıncılık: 8. Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı ve sergilenmesini sağlamak.

9. Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, web sitesi gibi bilgi ve doküman yayınları tasarlayarak içerik üretmek ve yayınlamak ve bunları yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.

10. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithalini ve ticaretini yapmak.

11. Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları yapmak ve kongre organizasyonları düzenlemek.

12. Masa üstü, internet ve görsel medya reklamcılığı ve yayıncılığı yapmak.

13. Kurumsal kimlik yaratımı ve danışmanlığı, marka yönetimi ve her türlü prodüksiyon çalışmaları yürütmek üzere;

Diğer: 14. Şirket faaliyet konuları ile ilgili yurt içinde veya dışında her türlü müşavirlik ve eğitim hizmetleri verebilir.

15. Şirket amaç ve konusu ile ilgili lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul ve menkul malları alabilir satabilir.

16. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde rehin, ticari işletme rehini ve ipotek verebilir, kabul edebilir veya şirket lehine ipotek, rehin, iletme rehni tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sair takyidatları fek edebilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerini yürütülmesi ve tahsili için ayni veya şahsı her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

17. Menkul ve gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, leasingle kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, üst hakları veya Kat mülkiyeti satış vaadi tesis edebilir, keza aynı hakları şirket lehine tesis edebilir; mevcutları kaldırabilir.

18. Şirket faaliyetleri için yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

19. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham yan mamul esas, yardımcı, hurda ve artık maddeler müstahzar ve terkipler, alet, edevat, makine alet yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilcümle yazılım, emtia, madde ve pazarlama, ihracat, imalat, istihraç, ithalat, alım-satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahili ve milletlerarası mümessillik ve, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

20. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir. Bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir.

21. Şirket sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yedi ve yabancı hakiki ve/veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, joint-venture anlaşmaları yapabilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, iştirak ettiği şirketlerin borçları veya gerçek ya da tüzel kişi durumundaki yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslar için kefalet verebilir, alabilir.

22. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret Unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehnedebilir ayni sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

23. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir.

24. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

TEKNOLOJI / BILISIM

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST BİLİŞİM / BIST TEKNOLOJİ / BIST HALKA ARZ / BIST Ankara / BIST ANA

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse
04/05/2017
Türkiye
BORSA İSTANBUL A.Ş.
ANA
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

ANKARA

Tescil Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Ticaret Sicil Numarası

350735

Vergi No

3880651486

Vergi Dairesi

ANKARA - Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDÜLKERİM GAZEN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomist
Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı
58.33
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YASEMİN ŞAH
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Muhasebeci
Finans Yöneticisi
Bağımsız Üye Değil
EMRE SEZGİN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Tıp Doktoru
Yazılım ve Analiz Uzmanı
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MAHMUT İBİŞ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bürokrat
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ELİF GAZAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgisayar Mühendisi
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bağımsız Üye Değil
DANIEL ANDERS HENRIK WERNER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
24 Solution Aktiebolag İcra Kurulu Başkanı, Artipic AB Yönetim Kurulu Üyesi, Rockan Data Center AB Yönetim Kurulu Başkanı, Irrawaddy AB Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye Değil
İLKER SALTOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Borusan Lojistik'te web masterlık yapmıştır. Index Bilgisayar'da çeşitli pozisyonlarda görev almış, Tmaxsoft'ta Satış Direktör'lüğü yapmıştır. Son olarak Tmaxsoft Türkiye Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
YUSUF SERDAR GÜRBÜZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Unit International S.A. Belgium Enerji ofisinde çalışmıştır. Daha sonra YSGBEL şirketini kurmuş ve Genel Müdürlüğü'nü yürütmüştür. Halen Halk Enerji A.Ş. `de Yönetim Kurulu İş ve Proje Geliştirme Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER GAZEN
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetici
Genel Müdür Yardımcısı
HASAN GÖKHAN ERZURUMLUOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı
Mühendis
MEHMET YAŞAR KEŞKÜŞ
İş Geliştirme Koordinatörü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
İş Geliştirme Koordinatörü
HAKAN ÖZÇELİK
Satış Koordinatörü
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Proje Uygulama Koordinatörü
AYŞEN PINARBAŞI
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Ekonomist
MEHMET EMİN ASLANTAŞ
Muhasebe Yetkilisi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Muhasebe Yetkilisi

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmı

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla