Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

METRO – METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

METRO Fiyat Grafiği

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul
0 212 319 28 00
0 212 344 07 94
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilgi Mevcut Değil

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

http://www.metroholding.com.tr/

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
F. Buluç Demirel
Kurumsal Yönetim Müdürü. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
01/01/2014
0 212 319 28 11
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
204268;701319
Ediz Cokal
Yatırımcı İlişkileri Personeli. Muhasebe
01/01/2015
0 212 319 28 16

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin
sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda
kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve
yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak
üzere ve "SPKN. Md  15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile"
 her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.

2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik
ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya
geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında
suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve
tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma
taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini
yaparlar.

3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde
olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri
ile değiştirebilir,  rehin edebilir , rehin alabilir.


4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve
taşınırı ilgili mevzuata  uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal
hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir,
kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini
ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili
olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon
ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve
faaliyetlerini gerçekleştirmeye  yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk
işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı
maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte
her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis
edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek
edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar
tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen
satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket
borçlarının temini veya şirket  amaclarını gerçekleştirmek için şirketin
menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul
mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni
veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket
amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri
üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri
kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi  teminatlar
alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini
ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar  lehine
garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir.
Şirket  borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri
gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi
işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz
her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve
ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları  kabul edebilir, tapuya şerh
verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac
edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat
vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında
danışmanlık yapabilir.

6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir
taahhütte bulunabilir.

7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri
kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde
yardım ve bağışta bulunabilir.

8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile
sigorta faaliyetinde bulunabilir

9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin
devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını
duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir;
ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca
pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi
satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST İstanbul / BIST MALİ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST TÜM / BIST YILDIZ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay
12/03/1998
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

07/12/1977

Ticaret Sicil Numarası

597335

Vergi No

9220039184

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Kadın
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye Değil
YAĞMUR ÖZTÜRK
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLA ÖZTÜRK
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye Değil
FATİH ÖZTÜRK
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye Değil
ZAFER ÇAKIRTAŞ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite.Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan;Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
MEHMET ERDOĞAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan;Denetlemeden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
Yönetim Kurul Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

300.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı

1000000000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLAR A.Ş.
128.181.104
42,73
42,73
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
15.746.237,72
5,25
5,25
ALİ ÇOKER
15.600.000
5,2
5,2
DİĞER
140.472.658,28
46,82
46,82
TOPLAM
300.000.000
100
100

*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

**Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.

***Sermaye artırımı süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımı sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bilgi Mevcut Değil

Fiili Dolaşımdaki Paylar
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
METRO
164.739.284,46
54,91

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla