Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

PETKM – PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

PETKM Fiyat Grafiği

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

ADRES: SİTELER MAH. NECMETTİN GİRİTLİOĞLU CADDESİ NO:6 35800 ALİAĞA - İZMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
SİTELER MAH. NECMETTİN GİRİTOĞLU CADDESİ NO:6 35800 ALİAĞA - İZMİR
0-232-616 12 40-20 Hat
0-232-616 12 38
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

ADRES: SİTELER MAH. NECMETTİN GİRİTLİOĞLU CADDESİ NO:6 35800 ALİAĞA - İZMİR

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.petkim.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Mustafa ÇAĞATAY
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KID. MÜDÜR
11/01/2013
0232 6161240/2501
SPK İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
203652 - 700269
İlkay ÇETİN
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
30/03/2012
0232 6161240/3444

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

 • a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
  b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
  c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve üçüncü şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,
  ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin yapım ve üretimini sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,
  d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,
  e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irtibat büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toptan veya perakende satmak ve ihraç etmek,
  f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile genişletme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için lüzumlu işletmeleri kurmak ve makinelerin kapasitelerini artırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
  g) Yerli ve yabancı firmalarla patent, marka, lisans, know how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,
  ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,
  h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özellik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,
  ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacını karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul mallar iktisap etmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde ayni hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,
  i) Özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehinleri fek ve tadil etmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,
  j) İlgili sanayi dalında ithalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarette bu sanayii ilgilendiren bütün kesimler ile ilişki sağlamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirakte bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,
  k) Faaliyet alanına giren konularda yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağlamak,
  l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan borç almak,
  m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunanları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklıdır.
  n) Elektrik piyasasına ilişkin 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
  o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımı, depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunmak.
  ö) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şamandıra sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limancılık, acenta, kumanyacılık, bunkering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslarca da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.
  p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
  Şirket tarafından; Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen, herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışlar, genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

Bağımsız Denetim Kuruluşu

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST SINAİ / BIST İzmir / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST 30 / BIST 100 / BIST 50 / BIST YILDIZ / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ
09/07/1990
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL
YILDIZ PAZAR
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

ALİAĞA

Tescil Tarihi

03/05/1988

Ticaret Sicil Numarası

314

Vergi No

7290012773

Vergi Dairesi

İZMİR - Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş.
VAGIF ALIYEV
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
İnşaat Mühendisi
Yönetim Kurulu Üyesi
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET PETROL ŞİRKETİ SERMAYELER İDARESİ MD.
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
DAVID MAMMADOV
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kimya Mühendisi
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET PETROL ŞİRKETİ RAFİNERİ BŞK. YRD.
A
Bağımsız Üye Değil
MEHMET BOSTAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI
C GRUBU PAY
Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş.
FARRUKH GASSIMOV
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ PETROL ŞİRKETİ HUKUK DEPARTMAN BŞK. YRD.
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi
İLHAMİ ÖZŞAHİN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Elektrik Mühendisi
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
A
Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN GASIMOV
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SOCAR EKONOMİK KONULARDAN SORUMLU BŞK. YRD.
A
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TEVFİK BİLGİN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
A
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MEHMET CEYLAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI
A
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
NESLİHAN TONBUL
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
-
Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
0
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ANAR MAMMADOV
GENEL MÜDÜR
Üst Düzey Yönetici
RIZA BOZOKLAR
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALİ)
Endüstri Mühendisi
NİHAT GÜRBÜZ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (iŞLETMELER)
Kimya Mühendisi
GRUP MÜDÜRÜ (İŞLETMELER)
KANAN MIRZAYEV
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME)
Finans Sektörü Profesyoneli
-
-
KHALIG MUSTAFAYEV
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İŞ DESTEK)
Diğer
-
-
LEVENT KOCAGÜL
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İNSAN KAYNAKLARI)
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
-
AGSHIN SALIMOV
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (SATIŞ VE PAZARLAMA)
Diğer
-
-
MURAD ABDULLAYEV
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİ)
Diğer
STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
-
DİNÇER AKBABA
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (PROJELER VE BAKIM)
Makine Mühendisi
-
-
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLER

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla