Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

PGSUS – PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

PGSUS Fiyat Grafiği

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A
Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Aeropark, Yenişehir Mahallesi,
Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy
34912 Pendik / İstanbul
902165607000
902165607090
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Şirketimizin kayıtlı merkez adresi yukarıda belirtilmiş olup ayrıca bir üretim tesisi bulunmamaktadır.

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

Kurumsal İnternet Sitesi: www.flypgs.com / Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi: http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tr/default.aspx

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Nur KARABACAK
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
08/01/2018
+902165607580
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
206232

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca:

Şirketin amaç ve konusu ile amaca ulaşılması için yapılabileceği iş ve işlemler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

a. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Türkiye'de, Türkiye dışında, Türkiye'den dış ülkelere ve dış ülkelerden Türkiye'ye tarifeli veya tarifesiz uçak seferleri ile yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapmak,

2. Her türlü hava ulaşım aracını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak,

3. Hava taşımacılığı için gerekli her türlü makine, araç gereç, teçhizat, yedek parça ve tamir parçalarını üretmek, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, bunları her şekil ve suretle iktisap etmek ve elden çıkarmak,

4. İlgili ülke yasalarının müsaadesi oranında Türkiye'de ve Türkiye dışında havaalanları iniş, kalkış terminalleri kurmak, kurulu bu tür tesisleri iktisap etmek, kiralamak, bunlara sair suretlerle zilyet olmak ve bunları elden çıkarmak,

5. Sahibi veya zilyedi bulunduğu uçak ve sair hava ulaşım araçları ile üçüncü kişiler mülkiyet veya zilyetliğindeki hava ulaşım araçlarına, hava alanlarında bakım ve onarım yerlerinde, uçuş bakım ve onarım hizmetleri vermek,

6. Havaalanlarında ve uçuş sırasında kendi personeline, diğer havayolu kuruluşlarının personeline ve yolculara ücretli veya ücretsiz yeme, içme hizmeti ve diğer her türlü ikram hizmetleri vermek ve bu amaçla gerekli organizasyonları kurmak ve işletmek veya iştirak etmek, ikram ürünlerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,

7. Türkiye içinde ve dışında kurup işlettiği hava ulaşım organizasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere parça depoları, sundurma ve hangarlar kurmak ve işletmek,

8. Turistik amaçlı ve havayolu ile taşınması üstlenilen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava limanları dolaylarında veya sair yörelerde otel, motel, hostel, mokamp, kamping, pansiyon, dinlenme evleri, sportif tesisler, termal istasyonları, animasyon tesisleri, lokanta, kafeterya, konaklama, dinlenme ve eğlenme yerleri tesis etmek, kiralamak ve işletmek,

9. Havaalanlarında ve sair konaklama, alım, satım ve eğlenme tesisleri içinde satış yerleri açmak,

10. Gümrük hattı içi ve dışı gümrük vergisi istisnalı mağazalar kurmak, işletmek,

11. Her türlü yer hizmet faaliyetlerinde bulunmak,

12. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.

b. Şirket yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki iş ve işlemleri de yapabilir:

1. Konusu ile ilgili olarak ticari milli ve milletlerarası mümessillik ve acentelik yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları ve acentelikler kurmak,

2. Havayolu taşımacılığı ve turizme yönelik yayın işleri yapmak, bu konularda kurslar düzenlemek ve bunlara katılmak,

3. Turizme yönelik geziler düzenlemek, insan sağlığını koruyucu ve geliştirici, kültür değerlerini koruyucu ve tanıtıcı turizmi geliştirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,

4. Şirket konusunun gerçekleştirilmesi için taşınır, taşınmaz mal ve ticari işletme iktisap etmek, bunları elden çıkarmak, değiştirmek, kiralamak ve kiraya vermek,

5. Havayolu taşımacılığının geliştirilmesinde yardımcı sınai tesisler kurmak, işletmek bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak,

6. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı kuruluşların sermayelerine katılmak, bu tür işletmelerle yeni kuruluşlar tesis etmek, bunların sermaye paylarını almak, satmak, sair suretle elden çıkarmak,

7. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere mülkiyeti altındaki taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş ayni hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,

8. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla kendi borçlarının ya da üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere sahibi bulunduğu her türlü menkul kıymet ve ticari işletmeyi sınai, fikri, maddi ve gayri maddi hak ve alacakları teminat olarak göstermek ve rehnetmek,

9. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla üçüncü kişilerin borçları için rehin tesis etmek veya kefalet vermek. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili ve verimli olacağına kanı olunan işlere de Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini gerektiren haller saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.

Ayrıca, söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikte işlemlere ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin Süresi

Şirket Ana Sözleşmesinin 5. maddesi uyarınca Şirketin süresi sınırsızdır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 50 / BIST TÜM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST 100 / BIST İstanbul / BIST ULAŞTIRMA / BIST HİZMETLER / BIST YILDIZ / BIST 30 / BIST KURUMSAL YÖNETİM

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

12/01/1990

Ticaret Sicil Numarası

261186

Vergi No

7230047085

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ İSMAİL SABANCI
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomist
Yönetim Kurulu Başkanı
Esas Holding grup şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği
0.86
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Komite görevi bulunmamaktadır
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Elektronik Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü, Esas Holding, Esas Holding Grup Şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üye
0
-
Bağımsız Üye Değil
Komite görevi bulunmamaktadır
MEHMET CEM KOZLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık
0
-
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Emniyet Komitesi Üyesi
SAAD HASSAN HAMMAD
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonomist
Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür, Key Travel, Birleşik Krallık
0
-
Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
SERTAÇ HAYBAT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Flybondi Limited, Birleşik Krallık
0
-
Bağımsız Üye Değil
Emniyet Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kale Grubu Başkanı ve Genel Müdürü
0
-
Bağımsız Üye
Komite görevi buılunmamaktadır
STEPHEN MARK GRIFFITHS
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Makine Mühendisi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kıdemli Danışman, Oliver Whyman Consulting, Birleşik Krallık
0
-
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MICHAEL GLYN POWELL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
-
İcracı Yönetim Kurulu Başkanı ve Geçici Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Flybondi Limited, Birleşik Krallık
0
-
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET TEVFİK NANE
Genel Müdür/CEO
GÜLİZ ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı, Ticaret
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı, Finans
NASUH NAZİF ÇETİN
Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon
REHA ÖZDEMİR
Genel Müdür Yardımcısı, Uçuş İşletme
AYDIN YUMRUTAŞ
Direktör, Uçuş Akademi (Vekaleten)
BARIŞ FINDIK
Direktör,Bilişim Teknolojileri
BOĞAÇ UĞURLUTEĞİN
Direktör,Yer İşletme
DİLARA OĞUR
Direktör, İnsan Kaynakları
ERGÜN DEMİRCİ
Direktör,Teknik
MURAT CEM ALKAN
Direktör,Emniyet Yönetim ve Kalite

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla