Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

SISE – TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

SISE Fiyat Grafiği

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A D Blok Kat 1 34947 Tuzla/İSTANBUL
0850 206 5050
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

http://www.sisecam.com.tr/tr/hakkimizda/dunyada-sisecam

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.sisecam.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Hande Özbörçek
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
11/04/2016
0850 206 33 74
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
209665 - 702264
Başak Öğe
Yatırımcı İlişkileri Direktörü
30/06/2014
0850 206 32 62
Gökhan Güralp
Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü
31/01/2018
0850 206 31 89
Murat Yalçın
Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü
31/01/2018
0850 206 39 53
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
203493 - 700217

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithal t, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve pl nlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-il ncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST YILDIZ / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST TEMETTÜ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST 30 / BIST 100 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 50 / BIST İstanbul

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
03/01/1986
Türkiye
Borsa İstanbul
Ulusal
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
İhraç Tavan Tutarı
Para Birimi
Yurtiçi/Yurtdışı
İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi
İhraç Tavanı Bitiş Tarihi
Satış Yöntemi
Varsa Fon Kullanıcısı
TRY

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

21/07/2017

Ticaret Sicil Numarası

21599-97

Vergi No

8150034473

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN BALİ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Bankacı
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü, İşbank AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği, Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp), Institute of International Finance (IIF), Institut International D'Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti ile TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi.
Bağımsız Üye Değil
Yok
AHMET KIRMAN
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V., Şişecam Enerji A.Ş., Şişecam Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
Bağımsız Üye Değil
Yok
ZEYNEP HANSU UÇAR
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
SABAHATTİN GÜNCELER
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis
Kimyasallar Grup Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
Yok
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
İZLEM ERDEM
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
T. İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
MAHMUT MAGEMİZOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
Yönetim Kurulu Üyesi
T. İş Bankası A.Ş I. Genel Müdür Yardımcılığı, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı.
Bağımsız Üye Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
MEHMET CEM KOZLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yoktur
Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ve DO&CO Yönetim Kurulu Üyeliği; Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Anadolu Vakfı ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı?nın Mütevelli Heyeti Üyesi; Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Başkanı
Bağımsız Üye

<

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla