Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

SODA – SODA SANAYİİ A.Ş.

SODA Fiyat Grafiği

SODA SANAYİİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Soda Sanayii A.Ş.
İçmeler Mahallesi D -100 Karayolu Caddesi
No:44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Soda Sanayii A.Ş. İçmeler Mahallesi D -100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla/İSTANBUL
0850 206 50 50
0850 208 4975
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Soda Sanayii A.Ş. - Soda Fabrikası
Tel : 324 - 241 66 00
Faks No : 324 - 451 28 50
Adres : Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN

Soda Sanayii A.Ş. - Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası
Tel : 324 - 241 66 00
Faks No : 324 - 451 36 52 - 451 34 40
Adres : P.K. 421 33003 Kazanlı-MERSİN

Soda Sanayii A.Ş. - Kojenerasyon Santrali İşletmesi
Tel: 324-241 66 00
Fax:324-451 28 50
Adres: Kazanlı Bucağı yanı P.K. 654 33004 MERSİN

Cromital S.p.A
Tel +39-0533-57548
Fax +39-0533-57391
Adres : Via Giotto, 4-Localita SIPRO -44020 S.GIOVANNI
OSTELLATO (FE) ITALY

Şişecam Soda Lukavac d.o.o
Tel : 387 35 552 323
Faks : 387 35 552 696
Prva ulicabr 1 75300 Lucavac, Bosna Hersek

Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
Tel : 324 - 676 43 25 / PBX
Faks : 324 - 676 43 34
Adres : Mersin - Tarsus Organize Sanayii Bölgesi 1. Cad. No.6 P.K. 13, 33400 MERSİN/ TÜRKİYE

Solvay Sodi A.D.
Tel.: +359 519 95000
Faks: +359 519 95001
Adres : B-G 9160 Devnya-Bulgaristan

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.sisecamkimyasallar.com/tr/

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Umut Barış Dönmez
Mali İşler Direktörü
01/01/2016
0850 206 57 97
Ahmet Bayraktaroğlu
Muhasebe Müdürü
01/06/2004
0850 206 36 40
İlyas Safa Urgancı
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
03/01/2018
0850 206 19 15
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
206421
Asuman Durak
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
01/03/2016
0850 206 36 90
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
207084
A.Arzu Beler
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
01/04/2013
0850 206 36 34
Burcu Öner
Satış Muhasebesi Şefi
01/10/2014
0850 206 34 84

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.

b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.

c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.

d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek isl h etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.

e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bil mum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.

h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.
Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklılara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.

Şirketin Süresi

Şirket süresiz kurulmuştur.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST 100 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST TEMETTÜ / BIST TÜM / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST YILDIZ / BIST SINAİ / BIST 30 / BIST 50 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
20/04/2000
Türkiye
Borsa İstanbul A.Ş.
Yıldız Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

İSTANBUL

Tescil Tarihi

16/10/1969

Ticaret Sicil Numarası

495852-443434

Vergi No

7720023498

Vergi Dairesi

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof. Dr. Ahmet Kırman
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment B.V., Fritz Holding GmbH, Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., TRSG Autoglass Holding B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Y.K. Başkan Vekili-Genel Müdür
YOK
Bağımsız Üye Değil
YOK
Tahsin Burhan Ergene
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mühendis
Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
YOK
Bağımsız Üye Değil
YOK
Umut Barış Dönmez
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Mali İşler Grup Müdürü
Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şisecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şisecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şişecam Chem Investment B.V.?de Yönetim Kurulu Üyesi
YOK
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
CANAN MUTLU
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
YOK
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi , Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. YK Üyesi , İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. YK Üyesi
YOK
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) , Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
MEHMET SEFA PAMUKSUZ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetici
Yok
Soda Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) Yönetici Ortağı
YOK
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
AYSUN MERCAN
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Bankacı
Yok
Bank Of Tokyo - Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. İcra Kurulu Üyesi
YOK
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TAHSİN BURHAN ERGENE
Kimyasallar Grup Başkanı
Mühendis
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
HİDAYET ÖZDEMİR
Kimyasallar Grup Üretim Başkan Yardımcısı
Mühendis
Genel Müdür
Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. ,Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şişecam Soda Lucavac d.o.o. Yönetim Kurulu Üyesi
FEHMİ ALANLI
Kimyasallar Grup Pazarlama ve Satış Bşk.Yrd.
Kimya Mühendisi
Krom Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD, Cromital S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi
UMUT BARIŞ DÖNMEZ
Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü
Yönetici
Grup Mali İşler Müdürü
Camiş Madencilik A.Ş. ,Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cam Elyaf Sanayii A.Ş. ,Şişecam (Shanghai) Tranding Co. LTD,Şişecam Soda Lucavac d.o.o.,Şişecam Chem Investment B.V,Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o. Yönetim Kurulu Üyesi
İMRAN EROĞUL
Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü
Yönetici

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla