Paylaş

Borsa Hisse Senetleri

TTKOM – TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TTKOM Fiyat Grafiği

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adresi

Örnek Mh. Turgut Özal Bulvarı No:4 Aydınlıkevler Ankara

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Gayrettepe Mh. Yıldızposta Cd. No:40 Beşiktaş İstanbul
02123099630
02123529610
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

-

Elektronik Posta Adresi
İnternet Adresi

www.turktelekom.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
SABRİYE GÖZDE ÇULLAS
Yatırımcı İlişkileri Direktörü
23/09/2016
02123099630
Türev Araçlar Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
301206 - 203840
EREN ÖNER
Kurumsal Yönetim ve Uyum Müdürü
10/03/2017
02123099638
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
203138, 702973

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

a) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, 2813 Sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, farklı noktalar arasında fiber, telli, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik veya her türlü diğer sistemlerle, her çeşit sembol, ses, yazı, resim, bilgi, görüntü ve işaretlerin alınması ve verilmesini sağlayan telekomünikasyon tesislerini ve altyapısını kurmak ve işletmek dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni nesil hizmetler de dahil her türlü telekomünikasyon hizmetini kendisine tahsis edilmiş ve/veya tahsis edilecek kaynakları her türlü teknolojiyi kullanarak gerçekleştirmek,

b) Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, re hber basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak,

c) İlgili mevzuat ve yetkili kurumların düzenlemeleri dahilinde ve gerekli yetkilendirmeleri alarak, Radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının üretmiş oldukları radyo ve televizyon programlarını, içerik sağlayıcılar tarafından üretilen video film, müzik ve diğer içerikleri, gerekli olan altyapıyı kurarak telekomünikasyon şebekeleri, kablo televizyon dağıtım şebekesi ve zaman içerisinde gelişen yeni teknoloji ve imkanları kullanarak abonelere ulaştırmak,

d) Kamu ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, bu taleplerin karşılanmasına yönelik anahtar teslim de dahil olmak üzere her türlü proje yapmak ve/veya proje danışmanlığı yahut her türlü danışmanlık hizmetini ifa etmek, kurumlar adına hususi projelerde kurulum, işletme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek; yurtiçi veya yurtdışında, her türlü telekomünikasyon hizmeti için altyapı kurulumu ve/veya işletme hizmeti satın alınmak üzere kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere, tek başına veya başka şirketlerle birlikte teklif hazırlayarak girebilmek ve bu işleri yürütmek,

e) Bireysel ya da kurumsal her türlü internet güvenlik hizmeti sistemini almak, satmak veya müşterilerine sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü tasarruflarda bulunmak,

f) Telekomünikasyon hizmetlerini modernize etmek; Telekomünikasyon alanında kullanılan her türlü malzemeyi üretmek üzere araştırma ve geliştirmeyi üstlenmek veya bu konuda kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

g) Yukarıda belirtilen işlerle ilgili yurt içinde ve dışında her türlü sipariş vermek veya almak ve ihalelere yalnız başına veya ortaklık halinde girmek, bu işlerin gerektirdiği hallerde, yurtiçi ve yurtdışına sipariş vermek veya sipariş almak,

h) Bu işleri yapmak için lüzumlu araziyi, teçhizatı, inşaat ve imalat malzemesini devir ve satın almak, bunların kullanılması ve işletilmesiyle ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olmak veya inşa ettirmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek veya bunlar üzerinde ayni haklar tesis ettirmek,

i) Yukarıda belirtilen işlere ait proje hizmetleri ile tesis hizmetlerini yapmak,

j) Kuruluş amacıyla ilgili işlemleri yürütebilmek üzere patent, ihtira beratı, know-how, lisans, imtiyaz ve alamet-i farikayı tescil ettirmek, devir ve ferağ verebilmek, kiralayabilmek veya intifa ve irtifak hakkını alabilmek,

k) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu çalışan, uzman ve görevli istihdam etmek,

l) Şirket işleri için veya Şirket işleri ile ilgili olarak borç almak veya yatırımcıların

aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla teminatlar vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

m) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlar ve aile fertlerinin sağlık sorunları ile ilgili olarak sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla vakıf ve benzeri yardım sandıkları ve sair yardım teşkilatlarının kurulması, devir alınması veya ortak olunması; üniversite kurulması, şirket stratejileri ve hedeflerine göre ve gelen talepler çerçevesinde, ücretli ve/veya ücretsiz olarak, elektronik ortamda yönetilen hizmetler de dahil olmak üzere Şirket amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü eğitim, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak,

n) Amaç ve faaliyet konularının tahakkuku için Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıylave bu maddede sayılan işlemlerle sınırlı olmamak üzere gereken her türlü ticari muamelelerde bulunmak, ithalat ve ihracat yapmak.

o) Şirket amacı ile ilgili olmak üzere ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak, her türlü gayrimenkul iktisap etmek, bunları satmak, kiralamak, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak, Gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtifak, ipotek veya diğer ayni ve şahsi hakları; gelirleri üzerindeki her türlü rehin veya diğer şahsi hakları tesis etmek, kaldırmak veya bu hakları kabul etmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

p) Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları yapmak, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere diğer her tür finansal araçları konu alan sözleşmelere taraf olmak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, Şirket'in yurtdışında veya yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu ortaklıklara, ana şirketine ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası borç vermek, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek.

r) Kanuni şartlara uymak kaydıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarmak

s) Aracılık yapmamak, menkul kıymet ve portföy yöneticiliğinde bulunmamak; özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmemek ve öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, diğer her tür menkul kıymeti almak, bil cümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak.

t) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle; sosyal sorumluluk kapsamında olanlar da dahil Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, üniversitelere, öğretim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

u) Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan ya da dış piyasadan almak, ithal etmek ve/veya iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç etmek, mutemetlik yapmak, mutemetlik vermek;

v) Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile Şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları almak, borcu temlik etmek, bu teminatları feshetmek, çözmek, gereğinde nakde çevirmek veya iktisap etmek. Ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatının bu işlemlerle alakalı olarak zorunlu kıldığı hallerde gerekli özel durum açıklamalarını gerçekleştirmek.

y) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü sınırlamalara uyulur. Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.

Şirketin Süresi

Süresiz

Bağımsız Denetim Kuruluşu

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Şirketin Sektörü

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA / HABERLESME

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST İLETİŞİM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST YILDIZ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST Ankara / BIST TÜM / BIST 100 / BIST 50 / BIST HİZMETLER / BIST 30

ABCD Grubu

A

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
15/05/2008
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL
YILDIZ PAZAR
Tahvil
19/06/2014
İrlanda
Irish Stock Exchange
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil
19/06/2014
İrlanda
Irish Stock Exchange
Tahvil ve Bono Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
İhraç Tavan Tutarı
Para Birimi
Yurtiçi/Yurtdışı
İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi
İhraç Tavanı Bitiş Tarihi
Satış Yöntemi
Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL
1000000000
USD
Yurtdışı
18/03/2014
18/03/2015
Nitelikli Yatırımcıya Satış

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu

ANKARA

Tescil Tarihi

30/06/1994

Ticaret Sicil Numarası

103633

Vergi No

8760052205

Vergi Dairesi

ANKARA - Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MOHAMMED HARIRI
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı. Denetim Komitesi Başkanlığı
Avea İletişim Hizm. A.Ş.. TTNET A.Ş.. SaudiMed Investment Company. Ojer Telekomünikasyon A.Ş.. Oger Telecom Ltd.. BankMed sal. GroupMed sal (Holding). GroupMed International Holding Limited. Cell C (Pty). Al Mal Investment Holding (YK Bşk). Saudi Oger Ltd. (YK Bşk.Yrd.). 3C Telecommunications (PTY) Limited. Arab Bank plc.. Oger International SA.. Enterprise de Travaux Internationaux. Lanun Securities S.A.. Lübnan Bankalar Birliği YK Üyesi. Deutsche Bank PWM Orta Doğu&Afrika Danışma Kurulu üyesi
0
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
FAHRİ KASIRGA
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
0
B
Bağımsız Üye
SUAT HAYRİ AKA
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili
0
C
Bağımsız Üye Değil
YİĞİT BULUT
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
T.C.Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
0
B
Bağımsız Üye
Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
SEFER TURAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Danışman
T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
0
B
Bağımsız Üye
İBRAHİM EREN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
TRT Genel Müdür Yardımcısı. Euronews Yönetim Kurulu Üyesi
0
B
Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ABDULLAH TİVNİKLİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
4TEK İletişim A.Ş.. A G Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş.. Alphakat Dizel Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Çeşme Enerji A.Ş.. Eksim Elektirik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.. Eksim Enerji Danışmanlık A.Ş.. Eksim Yatırım Holding A.Ş.. İltek Enerji Yatırım San.ve Tic.A.Ş.. Karadeniz Elektirik Yatırım San. Tic. A.Ş.. Kartaltepe Enerji A.Ş.. Kök Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş.. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.. Merzifon Enerji A.Ş.. Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş.. Rewe Enerji A.Ş.. Seferihisar Enerji A.Ş.. Stoneks Madencilik ve Doğaltaş San.ve Tic.A.Ş.. Susurluk Enerji A.Ş.. Tam Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.. Tokat Enerji A.Ş. (YK BŞK) Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.. AssisTT Rehberlik ve Müşteriz Hiz. A.Ş.. Batı Hattı Doğalgaz Tic. A.Ş.. Hasanbeyli Enerji A.Ş.. İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş.. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. Rsh Enerji A.Ş.. Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (YK BŞK YRD) 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.. Akabe İnşaat San.ve Tic.A.Ş..Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.. Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.. Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları Ve İşletme Ticaret A.Ş.. Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnş. ve Tic. A.Ş.. Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.. Sinangil Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş..TTNET A.Ş. (YK ÜYESİ)
0
A
Bağımsız Üye Değil
ABDU CHAKRA MAZEN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Oger Telecom Limited Hukuk Başkanı. 3C Telecommunications Pty Ltd.. AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.. Cell C (Pty). Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş.. Oger Telecom Ltd.. Ojer Telekomünikasyon A.Ş.. Türk Telekom International AT AG Yönetim Kurulu üyesi
0
A
Bağımsız Üye Değil
Denetim Komitesi Gözlemci Üye, Risklerin Erken Spatanması ve Yönetimi Komitesi üyesi
CENK SERDAR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.. Contact Centers Company (CCC).SALE Advanced Co. Ltd.Yönetim Kurulu üyesi. Saudi Telecom Company Bireysel Müşterilerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
0
A
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risklerin Erken Spatanması ve Yönetimi Komitesi üyesi
AL-HAKAM MARWAN KANAFANI

Paylaş

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla